Myślisz o adopcji i nie wiesz co dalej?

PROCEDURA ADOPCYJNA

Praca z kandydatami - etapy

 1. Rozmowa wstępna prowadzona przez specjalistę Ośrodka - pedagoga lub psychologa, podczas której kandydaci informowani są o przebiegu procedury adopcyjnej, wymaganych dokumentach, udzielane są odpowiedzi na pytania kandydatów.
 2. Jeśli kandydaci wyrażają gotowość do współpracy z Ośrodkiem, składają podanie kierowane do Ośrodka z prośbą o pomoc w przysposobieniu oraz podpisują oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Diagnoza kandydatów dokonywana przez psychologa i pedagoga Ośrodka
  na podstawie prowadzonych rozmów podczas spotkań z kandydatami (wspólnie
  i indywidualnie), badań i wywiadu adopcyjnego w miejscu zamieszkania.
 4. Wstępna kwalifikacja kandydatów do udziału w szkoleniu dokonywana
  na posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej.
 5. Udział w szkoleniu wcześniej zakwalifikowanych kandydatów. Szkolenie obywa się
  raz w tygodniu w godzinach popołudniowych w lokalu Ośrodka. Trwa około trzech miesięcy. Konieczny jest udział obojga małżonków.
 6. Wydanie końcowej opinii o kwalifikacjach osobistych kandydatów na posiedzeniu Zespołu Ośrodka.
 7. Oczekiwanie kandydatów na propozycję dziecka.

Tworzenie rodziny adopcyjnej - etapy

 1. Przedstawienie rodzinie propozycji dziecka, które dokonuje pracownik Ośrodka, prezentując jednocześnie rodzinie posiadaną przez Ośrodek dokumentację dziecka,
  w tym medyczną, psychologiczną itp. Rodzina podejmuje decyzję w sprawie pierwszego kontaktu z dzieckiem.
 2. Pierwsze spotkanie z dzieckiem, które odbywa się najczęściej w miejscu pobytu dziecka w obecności pracownika Ośrodka, po powiadomieniu opiekuna prawnego dziecka.
 3. Kandydaci na rodziców adopcyjnych, nie później niż w ciągu 48. godzin
  od pierwszego spotkania informują Ośrodek, czy są zainteresowani kontynuacją kontaktów z dzieckiem.
 4. Kontynuacja kontaktów rodziny z dzieckiem. Rodzina kontynuuje kontakty
  z dzieckiem w celu poznania dziecka i nawiązania więzi emocjonalnej. W czasie kontynuowania spotkań rodzina i Ośrodek pozostają w stałym kontakcie.
 5. Kandydaci podejmują ostateczną decyzję dotycząca przysposobienia.
 6. Kandydaci przy pomocy pracownika Ośrodka przygotowują wniosek
  o przysposobienie. Wniosek o przysposobienie dziecka składany jest do sądu zgodnie z właściwością. Wniosek o przysposobienie wraz z kompletem dokumentów,
  we właściwym sądzie rejonowym składa w imieniu wnioskodawców pracownik Ośrodka
 7. Kandydaci biorą udział w sprawie o przysposobienie. Sąd wyznacza okres preadopcyjny - powierzenie pieczy nad dzieckiem kandydatom w miejscu ich zamieszkania. W trakcie okresu preadopcyjnego pracownik Ośrodka utrzymuje kontakt z rodziną i monitoruje przebieg okresu preadopcyjnego oraz składa do sądu informacje dotyczącą przebieg okresu preadopcyjnego. Częstotliwość wizyt w rodzinie uzależniona jest od potrzeb rodziny i dziecka oraz dyspozycji wydanych przez sąd.

15. Kandydaci biorą udział w końcowej sprawie o przysposobienie w sądzie, podczas której towarzyszy rodzinie pracownik Ośrodka.

16. Współpraca z rodziną po orzeczeniu przysposobienia. Ośrodek udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego rodzinie, która za jego pośrednictwem przysposobiła dziecko na jej wniosek.