OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Ochrona danych osobowych i dostęp do dokumentów je zawierających

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Łódzkiego Oddziału Regionalnego w Łodzi Al. Piłsudskiego 150/152, 92 - 230 Łódź.

 2. Dane osobowe chronione są w Ośrodku Adopcyjnym TPD w Łodzi  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”
  oraz zapisami dokumentu pn. "Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Ośrodku Adopcyjnym  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Łódzkiego Oddziału Regionalnego w Łodzi;

 3. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji procedur przysposobienia w zw. ze zgłoszonym zamiarem przysposobienia dziecka;

 4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji procedury związanej ze zgłoszonym zamiarem przysposobienia dziecka;

 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w Ośrodku jest zgoda na ich przetwarzanie, podanie danych przez kandydatów jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości realizacji procedury przysposobienia;

 6. Zasady dostępu kandydatów do dokumentacji

 • kandydaci mają prawo wglądu do swojej dokumentacji, oraz dokonywania w niej zmian a także na pisemny wniosek do wglądu do opinii pedagogicznych i psychologicznych oraz wywiadu adopcyjnego, a w przypadku testów - prawo do omówienia ich wyników ze specjalistą, dokumenty te są wewnętrznymi dokumentami Ośrodka i nie wydaje się ich kandydatom;

 • w przypadku uzyskania negatywnej oceny wstępnej lub negatywnej opinii kwalifikacyjne kandydaci mają prawo - na złożoną pisemną prośbę - uzyskać na piśmie wyjaśnienia powodów wydania takiej oceny lub opinii;

 • w szczególnych przypadkach, na pisemną prośbę kandydatów, opinie pedagogiczne i psychologiczne, wywiad adopcyjny, zaświadczenie kwalifikacyjne mogą zostać przekazane bezpośrednio do innego ośrodka adopcyjnego;

 • na pisemny wniosek kandydatów, którzy kończą współpracę z OA TPD w Łodzi, wydaje się wszystkie oryginały dokumentów, które złożyli w Ośrodku, a w ich aktach pozostają kopie poświadczone za zgodność z oryginałami.