Wymagania formalne i dokumenty

Wymagania formalne dla kandydatów do przysposobienia dziecka.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, ze zm.) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, ze zm.), kandydatem do przysposobienia dziecka może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 • jej wiek gwarantuje, że pomiędzy przysposabiającym a przysposabianym będzie istniała odpowiednia różnica wieku,
 • jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego, w tym w szczególności:
 • jej stan zdrowia fizycznego oraz psychicznego pozwala na sprawowanie prawidłowej opieki nad dzieckiem,
 • posiada odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim – posiada odpowiedni staż małżeński (minimum 4 lata, o ile szczególne względy nie przemawiają w ocenie Ośrodka Adopcyjnego za uznaniem krótszego stażu małżeńskiego za wystarczający),
 • ukończyła szkolenie dla kandydatów do przysposobienia dziecka oraz uzyskała pozytywną opinię o kwalifikacjach osobistych do przysposobienia dziecka.

 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kandydatami mogą zostać: osoby posiadające obywatelstwo polskie, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. Nr 144, poz. 1043, ze zm.), posiadających prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie:
a) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
b) uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
a) zezwolenia na osiedlenie się,
b) zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, ze zm.).
 
Jeśli po pierwszej rozmowie zdecydujecie się Państwo rozpocząć przygotowania w naszym Ośrodku Adopcyjnym, kolejnym krokiem będzie złożenie podania do Ośrodka  oraz wypełnienia stosownych oświadczeń.

Wykaz dokumentów dla kandydatów do przysposobienia dziecka:

 1. Prośba adresowana do Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
  w Łodzi o pomoc w adopcji dziecka.
 2. Życiorysy obojga małżonków.
 3. Zupełny odpis aktu małżeństwa
  - dla osób będących w kolejnym związku: orzeczenie rozwodu albo akt zgonu pierwszego małżonka;
  - dla osób samotnych: zupełny odpis aktu urodzenia
 4. Zaświadczenie o wysokości zarobków dla obojga małżonków:
  - ostatnie złożone zeznania podatkowe
  - zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
  - prowadzący działalność gospodarczą: wpis do ewidencji działalności gospodarczej i zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek (ZUS)
  i podatków (Urząd Skarbowy).
  - rolnicy: zaświadczenie o dochodach z Urzędu Gminy,
 5. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 6. Zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia z adnotacją, że brak jest przeciwwskazań do adopcji.
 7. Zdjęcie małżonków (np. z wakacji, wycieczki).
 8. Oświadczenia dostępne w Ośrodku

 

Wykaz aktów prawnych:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (jednolity tekst Dz. U z 2015 r. poz. 332 z późn.zm.)

 

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2082)

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 1741)

 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka (Dz.U. Nr 272, poz. 1610) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka, w tym metryki prowadzenia sprawy (Dz. U. poz. 1303)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4