Wymagania formalne i dokumenty

WYKAZ DOKUMENTÓW

 

SKŁADANYCH DO OŚRODKA ADOPCYJNEGO TPD W ŁODZI

 1. Wniosek kandydata/ów adresowany do Ośrodka Adopcyjnego TPD w Łodzi z prośbą
  o wydanie oceny wstępnej
  ( w załączeniu informacje, które muszą znaleźć się we wniosku)

 2. Odpis zupełny aktu małżeństwa, w przypadku osób samotnych odpis zupełny aktu urodzenia.

 3. W przypadku adopcji przez osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem – odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzające stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa ze zgłoszonym do przysposobienia dzieckiem – o ile taki stosunek istnieje.

 4. Aktualne zdjęcie rodzinne.

 5. Dobrowolnie przedłożone przez kandydata referencje.

 6. W przypadku małżeństw ze stażem krótszym niż 4 lata, dłuższym niż 2 lata – zaświadczenie lekarskie o niemożności posiadania potomstwa biologicznego.

 7. Oświadczenia kandydata ( druki oświadczeń dostępne w Ośrodku do podpisania
  w trakcie spotkań z diagnostami).
  Oświadczenia dotyczą:

  - świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;

  - konieczności informowania ośrodka adopcyjnego o zmianach w sytuacji życiowej kandydatów mających wpływ na uzyskanie kwalifikacji do przysposobienia dziecka;

  - niekaralności i braku toczącego się postępowania karnego wobec osoby kandydata;

  - korzystania z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

  - braku leczenia psychiatrycznego;

  - braku uzależnień i leczenia odwykowego.

  Podczas wywiadu adopcyjnego w miejscu zamieszkania kandydatów wymagane jest przedłożenie aktualnych dokumentów tj:

 1. a) zaświadczenia o źródłach i wysokości dochodów – w przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne konieczność przedłożenia zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej, oświadczenia o dochodach oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkiem; rolnicy – zaświadczenie o dochodach z Urzędu Gminy;

  b) zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zawierające dane o stanie zdrowia kandydata niezbędne do stwierdzenia, że osoba może sprawować właściwą opiekę nad dzieckiem;

  c) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Informujemy, że Ośrodek Adopcyjny TPD w Łodzi sprawdza i potwierdza informację
o figurowaniu bądź nie figurowaniu kandydatów w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

 

Wniosek kandydata o wydanie oceny wstępnej zawiera:

1. kwestionariusz ankiety z danymi kandydatów ( wypełniany osobno przez każdego
z kandydatów)

2. oświadczenie o władzy rodzicielskiej ( wzór oświadczenia w załączeniu)

3. uzasadnienie przyczyn, dla których kandydat chce przysposobić dziecko

4. wyrażenie zgody na udział w procedurze adopcyjnej w Ośrodku Adopcyjnym TPD
w Łodzi obejmującej diagnozę psychologiczno – pedagogiczną, wywiad adopcyjny, kwalifikację wstępną, szkolenie, kwalifikacje na rodzica adopcyjnego

5. życiorys przedstawiający sylwetkę każdego z kandydatów, zawierający:

 • informacje o rodzinie pochodzeniowej,

 • opis okresu dzieciństwa,

 • ścieżkę edukacyjną i zawodową,

 • istotne etapy życia,

 • określenie miejsca pracy kandydata,

 • wyznanie i pochodzenie etniczne kandydata ( w celu doboru rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka),

 • w przypadku kandydatów, którzy są już rodzicami informacje o dzieciach pozostających na ich utrzymaniu, w tym pod władzą rodzicielską, wraz z danymi o ich wieku, stanie zdrowia
  i rozwoju,

 • informacje o zainteresowaniach, pasjach,

 • inne informacje, które kandydat chciałby przekazać.

 

Dokumentacja dotycząca kandydatów do przysposobienia dziecka jest prowadzona
z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 155 a ust.1 Ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. 2011
nr 149 poz.887 z późniejszymi zmianami.

/web/uploads/images/ANKIETA.JPG

 

/web/uploads/files/ankieta%20wniosku%20kandydata%20ZE%20ZMIANAMI%20MAJOWYMI.docx